Distances līgumu

1.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
1.1. Preces pirkuma līgums starp Verana un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
1.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti verana-shop.com datu bāzē.
1.3. Verana piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
1.4. Ja Verana neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.
1.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, Verana nevar nodrošināt interneta veikala verana-shop.com iegādāto preci. Verana
apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Verana atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
2.  Preču cenas un samaksas kārtība
2.1. Preču cenas interneta veikalā
verana-shop.com norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.
2.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
2.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus;
2.2.2. ar bankas pārskaitījumu.
3.   Preču piegāde
3.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt precīzu piegādes adresi.
3.1.1 preces var piegādāt Verana vai viņa pilnvarots pārstāvis;
3.1.2  Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;
3.1.3. piegādes maksa Latvijā – 1 (viens eiro un 00 eiro centu) EUR.
3.2. Verana darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-2 (viena līdz divas) darba dienas.
3.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, Verana ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Verana jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
3.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.5. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Verana neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.
4.   Preču kvalitāte
4.1.  Visu
verana-shop.com pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
4.2. 
verana-shop.com precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
5.   Preču atgriešana
5.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt
verana-shop.com iegādāto preci atpakaļ Verana.
5.2. Lietotājs informē
Verana par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta Verana uz adresi: Lēdurgas iela 3/4, Rīga, LV-1034.
5.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:
5.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;
5.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;
5.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);
5.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;
5.3.5.
Verana ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;
5.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;
5.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto  bankas kontu.
5.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota,
Verana ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.
5.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež
Verana ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Verana piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.
6.   Informācijas apmaiņa
6.1.
Verana sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti verana-shop.com sadaļā -. Rekvizīti
7.   Atbildība
7.1.
Verana ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai verana-shop.com lietošanas kārtībai.
7.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
7.3.
Verana nav atbildīgs par verana-shop.com veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
7.4.
Verana nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Verana saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Verana centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
8.  Citi noteikumi
8.1. Attiecības starp Lietotāju un
Verana regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
8.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar
Verana klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
8.3. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mums  - info@verana-shop.com, +37128397100